Δικαιολογητικά Γάμου

Δικαιολογητικά Γάμου

Παρακάτω παρατίθενται οι απαραίτητες διαδικασίες και δικαιολογητικά για την τέλεση θρησκευτικού γάμου:

Μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων

Όταν και οι δυο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια Ενορία για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε χρόνων στο Ναό της οποίας θα τελεσθεί ο Γάμος για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1 Προαναγγελία Γάμου

Δημοσίευση σε Εφημερίδα η οποία προσκομίζεται στο Ναό.

2 Παράβολο χαρτοσήμου

Κοστίζει 15 ευρώ και προμηθεύεται από τη ΔΟΥ.

3 Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγένειας για τον καθένα από τους μελλονύμφους

Εκδίδεται από τον Εφημέριο.

Για την έκδοσή του απαιτούνται:

 • Παρουσία δυο ενήλικων Μαρτύρων με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.
 • Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986. Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο περί της κατοικίας και της αγαμίας των.
 • Κληρικόσημο των 2 ευρώ για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.
4 Ειδικές περιπτώσεις:
 • Σε περίπτωση διαζεύξεως. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη “ΔΙΑ ΓΑΜΟ” το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη όπου τελέσθηκε αυτός. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με καταχωρημένο το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
 • Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α ή Β) από την Ενορία ή την Μητρόπολη ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος,το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
5 Αίτηση Αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμων τέκνων

Σχηματίζονται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

6 Αν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους

Προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.

7 Κατάθεση Δικαιολογητικών

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Ενορία από ένα τουλάχιστον των Μελλονύμφων ή και από τρίτο πρόσωπο.

8 Έκδοση Δικαιολογητικών

Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερομένους και προσκομίζεται στον Εφημέριο.

Μικτός Γάμος Μεταξύ Ελλήνων Πολιτών

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετερόδοξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα), εκτός των ως άνω δικαιολογητικών από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επιπλέον τα εξής Δικαιολογητικά Θρησκευτικού Γάμου:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσματος. Εκδίδεται από το Ναό όπου τελέσθηκε το Βάπτισμα.
 2. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη Ενορία.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτιστούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.

Γάμος Μεταξύ Ορθοδόξων Ελλήνων και Αλλοδαπών

Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνος και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων απαιτούνται και τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
 2. Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Δήμο της χώρας του ή από την Ενορία της ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
  Στην περίπτωση όπου υπάρχει προηγούμενος γάμος απαιτείται η λύσις αυτού και προσκομίζεται το σχετικό διαζευκτήριο στην περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο στο περιθώριο το Διαζύγιο στην περίπτωση του Πολιτικού Γάμου.
  Τα ως άνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από επίσημη Ελληνική αρχή του Εξωτερικού ή από επίσημο Μεταφραστικό Γραφείο στην Ελλάδα.
  Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1 Αθήνα)
 3. Άδεια παραμονής στην Ελλάδα εφόσον το αλλοδαπών μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 4. Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού Εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας του.

Γάμος Μεταξύ Αλλοδαπών

Σε περίπτωση Γάμου ,Ορθοδόξου ή Μικτού , μεταξύ Αλλοδαπών εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ και επιπλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa).

Παρατηρήσεις για τα Δικαιολογητικά Γάμου:

Γάμοι δεν τελούνται:

 1. Μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Μουσουλμάνων.Εβραίων κ.α.) εκτός εάν το αλλόθρησκον μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.
 2. Μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα όπως είναι οι κάτωθι:

Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής Καθαροί Κουάκεροι Μορμόνοι Χριστάδελφοι τα Παιδιά τουΜω Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λ.π.), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή,Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλκανικής Εκκλησία κ.λ.π.

Πιστοποιητικό Γάμου

Δια την έκδοση του Πιστοποιητικού Γάμου απαιτείται:

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου την οποία λαμβάνουμε από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι δηλωμένος ο θρησκευτικός Γάμος.
 2. Αίτηση του αιτούντος προς το Γραφείο Γάμων της Ι.Μ.

Διαζευκτήριο

Δια την έκδοση του διαζευκτηρίου απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία η εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζει προς την αρμόδια Εκκλησιαστικήν Αρχή όπου είχε τελεσθεί το μυστήριο του Γάμου.
Δια την παραλαβή του διαζευκτηρίου απαιτείται:

 1. Παράβολο Χαρτοσήμου των 15 ευρώ
 2. Αστυνομική Ταυτότητα.

Τα αντίγραφα των διαζευκτηρίων μπορούν να παραληφθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή από τους δικηγόρους όπου έχουν αναλάβει την υπόθεση ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Η ώρα η καλή! Βρείτε προϊόντα γάμου στο e-shop μας, στην κατηγορία Γάμος.

  Αφήστε μια απάντηση

  top
  Μετάβαση στο περιεχόμενο